Wachttijd of wachtlijst

Omdat op behandeling wachten onprettig is voor de cliŽnt en omdat het hanteren van een wachtlijst ook druk met zich meebrengt voor de behandelaar is mijn beleid om cliŽnten die ik niet binnen drie weken in behandeling kan nemen te verwijzen naar een collega (of terug te verwijzen naar de huisarts).
Er is geen behandelingswachttijd na een eventuele aanmeldwachttijd. De wachttijd is niet afhankelijk van de verzekering. Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen). In 2022 is er sprake van een aanmeldstop voor Basis Generalistische GGZ (BGGZ) en Specialistische GGZ (SGGZ), waarbij ik niet weet wanneer ik deze op kan heffen.

Kosten en vergoeding
Psychotherapie valt onder de basisverzekering mits de huisarts verwezen heeft in verband met een (vermoeden van) een DSM-stoornis, met uitzondering van aanpassingsstoornis en V-codes. De huisarts kan voor een korte behandeling verwijzen naar Basis Generalistische GGZ (BGGZ) en in geval van complexiteit voor een langer durende behandeling naar Specialistische GGZ (SGGZ).

Als er een contract is tussen zorgverlener en zorgverzekeraar wordt de behandeling volledig vergoed (het gaat dan meestal om een percentage van de maximale NZa-tarieven). Met de meeste zorgverzekeraars heb ik een contract voor SGGZ. Niet vergoed wordt het eigen risico. Het is mogelijk dat u gekozen heeft voor een hoger eigen risico dan het wettelijk verplichte (Ä 385 voor 2022). Het is ook mogelijk dat u al het hele bedrag van het eigen risico heeft moeten betalen voor andere zorg zoals medisch specialist in ziekenhuis. De verzekering vergoedt geen niet nagekomen afspraken. Hiervoor kan Ä 50 in rekening worden gebracht. Dat gebeurt niet als u minstens 24 uur tevoren (liefst per mail) heeft afgezegd. Eigen bijdrage voor psychotherapie is afgeschaft. In principe maandelijks gaat de rekening naar u of de zorgverzekeraar.


Voor 2022 zijn contracten Specialistische GGZ afgesloten met verzekeringen die vallen onder: ASR/Ditzo, Caresq, CZ , De Friesland, DSW, ENO, Menzis/AZIVO, ONVZ, VGZ, Zilveren Kruis Achmea, Zorg en Zekerheid.
Behandeltarieven

De praktijk is wettelijk verplicht behandelingen te registreren en naar de verzekeraars en, in geanonimiseerde vorm, voor beleidsdoeleinden naar de overheid (het D.I.S.) te sturen. Uw verzekeraar (die geheimhoudingsplicht heeft) is daarmee op de hoogte van uw diagnose. De diensten binnen de praktijk vallen onder de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst.


Waarneming

Als ik langere tijd afwezig ben ( bijv. gedurende vakanties), zijn er collega's in de regio met wie ik nauw samenwerk, beschikbaar voor opvang van cliŽnten. In eventuele crisissituaties kunt u zich het beste tot uw huisarts wenden. Hij of zij kan zo nodig voor u de crisisdienst inschakelen.

Wat te doen bij klachten.

Als u niet tevreden bent over de therapie, mijn persoon of mijn manier van werken, zou het prettig zijn als u dat in een vroeg stadium met mij bespreekt. We kunnen dan proberen dit probleem samen op te lossen. De ervaring leert dat we daarna meestal verder kunnen met de behandeling. Mocht dit toch niet lukken, dan kunnen we besluiten om de therapie te stoppen en/of om u door te verwijzen naar een collega. Met een klacht over mij of mijn therapie kunt u voor bemiddeling terecht bij de LVVP en met een ernstige klacht bij de klachtencommissie van de LVVP of bij Het regionaal Tuchtcollege Gezondheidszorg. Zie klachtenregeling volwassenen

Verwijsbrief

Op de verwijsbrief dienen de volgende 5 zaken vermeld te staan, namelijk (1) de verwijsdatum en uw personalia, (2) dat het gaat om een verwijzing naar de specialistische GGZ(of naar de generalistische Basis GGZ), vanwege (3) (het vermoeden van) een stoornis volgens DSM. Verder moet de verwijsbrief (4) de persoonlijke AGB-code van de huisarts bevatten en (5) (in elk geval voor verzekerden bij CZ) een korte omschrijving van het door uw huisarts verrichte onderzoek aangaande de verwijzing.


Kwaliteitsstatuut

Sinds 1 januari 2017 is elke psycholoog/psychotherapeut wettelijk verplicht om een kwaliteitsstatuut te hebben. Hierin staat welke zorg hij biedt en hoe deze zorg is georganiseerd. Klik hier voor het kwaliteitsstatuut van Roelie van den Berg.


Privacystatement

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Klik hier voor het op basis daarvan opgestelde privacyreglement van Roelie van den Berg.